Välskötta organisationer

Att leda sin skolorganisation så att denna anpassas och utvecklas i syfte att förbättra det dagliga värdeskapandet för barn och elever är en outnyttjad källa till effektivisering inom skolsystemet. Kreativitet och engagemang finns där, men är isolerat eller inlåst. Skolans medarbetare och ett antal projekt skymmer organisationen och ledarskapet famlar. Skolkulturen är starkt personfixerad och ledaren leder människorna och hanterar enstaka frågor i stället för flödet i sin organisation. Skolsystemet har ett upparbetat underskott av anpassning, som försvårar att skola kan få hända på ett nytt sätt i linje med den kunskap vi har om, hur lärande och utveckling går till. Vi har inte längre råd att använda skattemedlen på det sätt vi har gjort alltför länge inom skolsystemet!

Det är lönsamt att investera i att utveckla välskötta skolorganisationer. Det ökar värdet för såväl ägare och samhälle som för medarbetare och barn/elever. Att säkerställa att hela skolsystemet genomsyras av samsyn på styrning och ledning och att varje enskild skolenhet uppfyller de systemiska kraven på en välskött organisation är ett pågående paradigmskifte inom välfärdsomådet skola alltsedan början av 1990-talet. Det går trögt. Nu är det hög tid att nå ända in i skolans kärna. Hur skolans möte med eleven sker är inte lärarens ensak, det är ett gemensamt ansvar, men läraren är fortfarande den enskilt viktigaste resursen för elevens lärande. Skolans resultat skapas i varje barn/elev. I de människor som inom en snar framtid ska "ta över" samhället. Måste skolans anpassning gå så långsamt? Nej!

Tillsammans belyser och konkretiserar vi

  • sambandet mellan organisationens välskötthet och eleveras kunskapsutveckling
  • vikten av systematiskt kvalitetsarbete både på huvudmannanivå och skolenhetsnivå
  • betydelsen av samsyn på hur skolorganisationen ska styras och ledas och nämndens/huvudmannens val kring detta
  • värdet av en gemensam idé som plattform för allt organisationen gör
  • syftet med att etablera processerna
  • nödvändigheten av att varje medarbetare fyller sin position, så som den är beskriven för ett fruktbart tillsammansarbete mellan positioner och delsystem

när vi förverkligar samsyn på styrning och ledning och steg för steg bygger en välskött organisation med excellent anpassningsförmåga och långsiktigt ökande resultat.

Vår grund är ett systemiskt synsätt på organisationen, dagens biologiska syn på utveckling samt kunskap om människans neurofysiologiska utveckling, ett salutogent synsätt, era lokala styrdokument, skolinspektionens senaste tillsynsrapporter, elevernas nuvarande och prognosticerade kunskapsresultat samt en skattning av organisationens välskötthet. Vi använder framåtsyftande dokumentation som stödjer organisationens utveckling av leveransförmåga.

Vi skräddarsyr upplägget tillsammans med er efter era behov och vi arbetar alltid konkret i och med er organisation.

Varmt välkommen!  Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

"Det här är den bästa utbildning jag någonsin fått."

"Nu har vi ett ledningsverktyg! Och du ska veta att vi inte är lättflirtade!"