Systematiskt kvalitetsarbete

Det finns ett direkt samband mellan elevernas kunskapsutveckling och hur välskött organisationen är. Den enskilda skolenheten måste vara välskött i sig och den enskilda skolan är beroende av att hela det system skolenheten är en del av är välskött avseende styrning, ledning och utformning samt att ägaren/nämnden är samstämmig i sin ägarroll. Eleverna, som ju inte tillhör organisationen, har rätt att få möta en välskött organisation. Det är också ett relevant krav från både medarbetare och skattebetalare.

Både den enskilda enheten och huvudmannen behöver kontinuerligt och systematiskt följa upp och analysera samband mellan elevernas kunskapsutveckling och organisationens arbetssätt som grund för beslut om organisationens anpassning och utveckling. Detta sker på båda nivåerna inom skolsystemet, med olika periodicitet och olika fokus, och är nerven i skolsystemets kvalitetsarbete enligt skollagen.

För att organisationen ska kunna göra skillnad behöver den ha björnkoll både på elevernas kunskaper nu och prognosen för elevernas kunskaper i relation till nästa kunskapshorisont i grundskolan respektive examen i gy-skolan, hur välskött organisationen är, samt aktuella  förändringar i skolsystemets kontext.

Anpassning sker kontinuerligt genom ständiga förbättringar i vardagen. De behöver också ske i mera ordnad form genom systematiska helhetsanalyser, där olika kompetenser tillsammans betraktar organisationens leverensförmåga som helhet och/eller genom att externa "systemiska ögon och öron" gör en genomlysning av hur välskött organisationen är. Grunden för alla analyser är systematiskt insamlade prioriterade fakta. Alla analyser syftar till att få syn på arbetsmönster och liknande som behöver förändras, förstärkas, elimineras eller etableras.

Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet är att anpassa skolsystemets arbetssätt så det möter behoven, är effektivt och förbättrar sitt värdeskapande för eleverna, ägarna, medarbetarna och samhället.

Vi vet värdet av att göra rätt från början och vi gör gärna en genomlysning av din/er organisation. I en genomlysning av organisationen ur ett helhetsperspektiv undersöker vi bl.a.

  • hur samstämmig organisationen är utifrån idé, principerna för styrning och ledning och helhetssynen på eleven
  • hur synliga och etablerade processer och positioner är
  • hur bra organisationen är på att anpassa sig till omvärldens förändringar
  • var i systemet eventuella energi-, tid- och resursslöserier förekommer och varför
  • hur väl de systemiska principerna genomsyrar organisationen
  • hur etablerat det systematiska kvalitetsarbetet är

Varmt välkommen! E-mail.

"Sådan här information har vi inte fått tidigare! Vi har ju inte känt till vår verklighet!" Politiker

"Jag har fått redskap för att leda och utveckla vår organisation." Rektor