Nyheter

SKOLSKAV - min bok - utkommer 21 mars 2024

Febr 2018 ff SMConsult ingår som en part i TorvestigKonsult, som har uppdraget i Ljusdals kommun att etablera en Välskött skola enligt huvudmannens riktlinjer.

Jan 2017 - jan 2018 SMConsult och TovestigKonsult leder processen när Utbildningsnämnden och förvaltningsledningen i Ljusdals kommun utarbetar ett fundament för ledning och styrning av skolsystemet.

April 2015 - 2017 ff SMConsult leder och understödjer processen att ställa om organisationen och utveckla kvaliteten välskötthet inom Barn-Kultur-Utbildningsnämndens ansvarsområde i Kramfors. Omfattar såväl tankeprocess som omställningsprocess på huvudmannanivå med förvaltningsledningen och på enhetsnivå med skolledaren och medarbetare. I samarbete med TorvestigKonsult.

Jan 2012 - 2016 - SMConsult leder och understödjer processen, tillsammans med TorvestigKonsult, då nämnden och förvaltningen utvecklar en välskött organisation på systemsik grund inom den kommunala skolorganisationen i Timrå kommun. Omfattar såväl ledare, politiker som medarbetare. Uppdraget innebär såväl egna insatser som att tillföra annan kompetens. Sedan april 2015 sker arbetet i TorvestigKonsults namn.

Nov 2014 - jan 2015 SMConsult handleder och genomför tillsammans med rektor för Vuxenutbildning i Haninge kommun workshops i systemiskt synsätt med fokus på resultatuppföljning och individuella studieplaner. Inkluderar dialog med förvaltningsledning.

Dec 2013 -  juni 2014 - SMConsult leder processen i Timrå kommun att utveckla samverkan mellan Barn och utbildning och Socialtjänsten med fokus på barn som riskerar att fara illa. En del i arbetet med utvecklingen av en välskött organisation.

Jan - sept 2014 - SMConsult och Torvestig Konsult gör en genomlysning, utredning, för  Barn-kultur och utbildningsförvaltningen i Kramfors kommun. Dialoger med nämnd, KS och tjänstemän föregår skriftlig rapport. Genomför två utbildningsdagar för skolans ledare.

Nov 2013 - 2015 - SM Consult och Torvestig Konsult genomför Poltikerutbildning för Barn och Utbildningsnämnden i Timrå kommun.

2013 ff  - SMConsult ingår i intressenätverk för att effektivisera välfärdstjänster, säkerställa kvaliteten välskötthet avseende organisation och ekonomi inom väldfärdssektorn.

Aug 2012 - 2015 - SMConsult leder tankeprocessen då förvaltningen utvecklar en välskött organisation på systemisk grund inom den kommunala skolorganisationen i Gagnef kommun. Följer kommunens pilotskola under etablering med ett långsiktigt perspektiv.

2012 - 2013 - SMConsult handleder produktionsledningen i Ekerö kommun i att betona ett systemiskt perspektiv på skolplanen, samt genomför utbildningsserie för rektorer och förskolechefer.

2011-2012 - SMConsult medverkar i rektors utbildning vid högskolan.

2011 - 2014 ff - SM Consult genomför organisationsbarometern inom BRF Turebergs Allé.

2011 - 2013 - SM Consult handleder konsult inom förskoleverksamhet.

Sept 2011 - SMConsult lägger en grund för kvalitetssäkring och utveckling av skolans arbetssätt - en serie arbetsseminarier om skolans ledningsprocess och elevhälsoarbetet i kommunen. Deltagare är skolans ledare och elevhälsans personal i Gangefs kommun.

Aug 2011 - SMConsult lägger en grund för kvalitetssäkring av skolans arbetssätt - återkommande arbetsseminarier kring elevens lärande och skolans arbetsprocess i Gagnefs kommun. Tar fram ett konkret underlag  Deltagare är all personal.

Dec 2010 - juni 2011 - SMConsult utarbetar ett stödmateriel för Förskolechefer på uppdrag av SKOLVERKET. Planeras att utkomma hösten 2011. (Kom att samordnas med allmänt råd.)

Jan 2011 - SMConsult introducerar Fyrarummaren för styrelsen i BRF Turebergs Allé.

Jan 2011 - 2013. SMConsult etablerar en intressegrupp för chefer kring förändringens fyra rum. Personlig dialektik.

Nov 2010 - SMConsult introducerar Förändringens fyra rum för del av personalen i Skälbyskolan.

Sept 2010 - 2011 Ett försök med Kompetenskällan, ett samarbetsprojekt mellan SMConsult AB och Aks AB.

Sept 2010 - SMConsult genomför den värdeskapande processen Förändringens fyra rum i ledningsgruppen för Tegelhagen.

Aug 2010 ff - SMConsult introducerar verktyget Förändringens fyra rum för ett flertal individer enskilt och i grupp.

Juni 2010 - Framgångsrikt ledarskap i förändring mot Gy11. SMConsult leder en seminariedag i samarbete med IQCP i juni 2010 med efterföljande dialoger med rektorer.

Aug 2009 - juni 2010 - SMConsult leder processen att ta fram styrkort för skolans ämnen i Sollentuna International School.

Okt 2009 - maj 2010 - SMConsult tar fram en långsiktig idéplattform för BRF Turebergs Allé.

2009 - 2011 - SMConsult handleder konsult inom förskola och fritidshem.

Maj 2009 – SMConsult stöder rektor för Nyfiket Lärande AB att ta fram lönekriterier som stöder företagets utveckling av en välkött organisation.

April – Maj 2009 – SMConsult handleder ledarna i Helenelundsskolan i arbetet med DiSC Personprofil.

April 2009 – SMConsult leder processen när Sofielundskolans ledning fastställer ledningsorganisation samt beskriver uppdrag till medarbetare, arbetslagsledare och biträdande rektorer.

Mars 2009 – SMConsult avslutar processen med rektorer och förvaltningsledning i Sollentuna. Utvärderingen visar att deltagarna är mycket nöjda med sin gemensamma plattform samt fått nya perspektiv och kunskaper för att leda och utveckla sina skolor.

Mars 2009 – SMConsult leder seminarium med elevhälsa och skolledning i Sollentuna till en gemensam beskrivning av hur åtgärdsprogam ska användas samt hur stödet ser ut "från kärnprocessen till nämnden".

Jan–juni 2009 – SMConsult leder arbetsprocessen i Eriksbergsskolan med att etablera ett formativt arbets–och förhållningssätt i skolans nya arbetslagsorganisation.

Jan – juni 2009 – SMConsult leder arbetsprocessen i Tegelhagen med att färdigställa styrkort för skolans ämnen.

Jan 2009 – SMConsult leder förskolan Regnbågen i att fördjupa medvetenheten genom att beskriva barnets lärande/utvecklingsprocess. Resultatet av dagen är en gemensam plattform och ökad medvetenhet inför dagliga möten med barnen.

Jan 2009 – SMConsult leder rektorer i Sollentuna i att ta fram styrkort för skolans och förskolans kärnprocess.

Nov 2008 – SMConsult leder bitr rektorer för skolan i Sollentuna kommun att beskriva skolans kärnprocess.

Nov 2008 – SMConsult är bollplank till rektor som står inför genomgripande omorganisation av sin skola.

Okt 2008 – SMConsult leder förskolan Regnbågen i att fördjupa medvetenheten genom att beskriva förskolans kärnprocess. Resultatet av dagen är en gemensam plattform för arbete och utveckling.

Okt 2008juni 2009 – SMConsult leder skolans ledning och medarbetare i Tegelhagen i att etablera ett mål– och resultatorienterat arbetssätt med ämnet som utgångspunkt. Vi påbörjar arbetet med att ta fram styrkort för skolans ämnnen och tydliggör vad resultatuppföljning innebär för läraren.

Okt 2008 – SMConsult leder ledning och medarbetare i processen att beskriva kärnprocessen för förskolan resp fritidsverksamheten i Tegelhagen. Genom arbetet sätter vi resultatuppföljning i sitt sammanhang.

Okt – Nov 2008 – SMConsult gör en genomlysning av en skolenhet i Enköpings kommun med perspektiv på ekonomi och prestation utifrån skolans förutsättningar, samt föreslår åtgärder.

Okt 2008 – SMConsult leder AB Nyfiket Lärande, Stallet förskola skola i processen att utveckla skolans kursplaner till styrkort för skolans ämnen samt definiera processen Nyfiket lärande.

Okt – nov 2008 – SMConsults ägare är profil på Studentlitteraturs Förskoleforum och belyser frågor ur ett lednings– och organisations/företagsperspektiv.

Okt 2008 – mars 2009 – SMConsult ger stöd till ledning och medarbetare i Helenelundsskolans arbetsprocess för att öka skolans bedömningsförmåga. I gemensam process tar vi fram styrkort för skolans ämnen och stärker skolans formativa arbetssätt.

Okt 2008 – SMConsult leder biträdande rektorer i Sollentuna i processen att definiera och prioritera vad ledningen ska fokusera på i förskolans process för att säkra kvalitet och effektivitet i verksamheten. Resultatuppföljning i förskolan.

Okt 2008 – SMConsult leder skolutvecklingsdialogen mellan politiker, fackliga företrädare och skolledare i Sollentuna kommun. Resultatet av dialogen är en gemensam beskrivning av vad kommunen menar med en välskött skola, en gemensam uppfattning om hur det ser ut i dag samt överenskommelse av vad vi ska göra under den närmaste perioden.

Sept 2008 – mars 2009 SMConsult leder en utbildning i resultatuppföljning för rektorer inom kommunala skolan Sollentuna. Mellan våra gemensamma seminariedagar, då vi bygger en plattform för ledning, implementerar rektor i sin egen verksamhet. Utbildningen beskriver förväntade resultat, kärnprocessen och ledningsprocessen och styrkort för ledning samt påbörjar etablering av ledningsprocessen.

Aug–sept 2008 – SMConsult leder Skälbyskolans medarbetare i att fullfölja skolans målbeskrivningar, samt knyta an sv och ma till de nya nationella kursplanerna i år tre.

2008 ff – SMConsult svarar för avsnittet organisation och ledning, när Studentlitteratur utvecklar Förskoleforum.

Maj 2008 – SMConsult tydliggör utgångspunkter och leder konkreta övningar kring Individuella Utvecklings Planer (processen utvecklingssamtal) med en grupp lärarstuderande på VFU i Järfälla (verksamhetsförlagd utbildning).

April – juni 2008 – SMConsult coachar ledningen för Stallet i att ta fram sin affärsplan inför starten som Friskola.

Jan/febr 2008 – SMConsult supportar ledningen i Kilafors skolor med årets strategi för skolan samt fördjupar medvetenheten om de personliga kvaliteterna för ledningsarbetet med stöd av verktyget DiSC. (Medveten ledning.)

Jan – dec 2008 – SMConsult har fortsatt förtroende som kvalitetssäkrare till konsult inom förskola.

Nov 2007– maj 2008 – SMConsult medverkar som processtöd då ledningen gör systemisk genomlysning av YTC (yrkestekniskt centrum, gy–skola och vuxenutbildning) i Järfälla i syfte att ansöka hos kommunens ledning om att få bilda friskola.

Okt 2007 – juni 2008 – SMConsult leder Skälbyskolans process med att ta fram en strategi för skolans målarbete. Hur hänger allt ihop? Varför gör vi som vi gör? Vad vill vi uppnå med Individuella Utvecklingssamtal? Vi utgår från ämnenas strävansmål och tar fram ett informationsdokument till föräldrar samt ett underlag för resultatuppföljning och skriftligt omdöme. Process med skolans personal respektive rektor.

Sept – dec 2007 – SMConsult leder processen med att skapa samsyn och tydliggöra verksamhetsidé och ansvarsfördelning för Utomhuspedagogiskt Centrum i Sollentuna. Grunden är en fusion av två olika verksamheter.

Aug – dec 2007 – SMConsult får fortsatt förtroende som kvalitetssäkrare (rådgivning och stöd) till konsult inom förskola.

Aug – dec 2007 – SMConsult handleder arbetslag i Kilafors skolor i att omsätta PM för resultatuppföljning och Den hälsosamma arbetsplatsen, inledningen på en process att omsätta gemensamma överenskommelser i vardagen.

Aug – nov 2007 – SMConsult leder arbetet med att ta fram en gemensam verksamhetsidé för fritidsgårdarna i Rinkeby–Kista stadsdel. Tillhandahåller strukturer, dokumenterar i dialog med all personal. Grunden är att tydliggöra den gemensamma plattformen för den nya organisationen bestående av två olika kulturer.

Aug 2007 – SMConsult leder arbetet med att beskriva ”Den hälsosamma arbetsplatsen” i Kilafors skolor.

Juni 2007 – SMConsult leder processen att ta fram skolans PM för Resultatuppföljning i Kilafors skolor. Tillhandahåller arbetsstrukturer och dokumenterar resultatet.

April 2007 – SMConsult är processöd när Lundaskolans nya ledningsgrupp aktualiserar skolans strategi.

Mars – april 2007 – SMConsult medverkar som processtöd vid sammanslagning av tre enheter inom Sollentuna inklusive utveckling av ny ledningsgrupp.

Mars – maj 2007 – SMConsult leder arbetsprocessen när rektorerna för Kilafors skolor tar fram en strategi för sitt ansvarsområde. SMConsult tillhandahåller struktur och dokumenterar strategin.

Febr 2007 – SMConsult medverkar i rekryteringsarbetet av ledningsgrupp för gymnasieskola i Bro.

Febr 2007 – SMConsult leder en konkretiserande idédialog med skolans ledning i Katrineholm.

Febr 2007 – SMConsult leder idéseminarium med ledningen för verksamhetsområdet Barn och Utbildning i Söderhamns kommun.

Febr – juni 2007 – SMConsult leder en trestegs arbetsprocess tillsammans med rektor och skolans personal för att utveckla ett resultatorienterat arbetssätt i Ostviks och Drängsmarks skolor i Skellefteå. Vi utgår från läroplanen och kursplanernas strävansmål.

Febr – augusti 2007 – SMConsult samarbetar med Studentlitteratur avseende produktutveckling av ett databaserat stöd för förskolan, området ledning.

Jan – juni 2007 – SMConsult har fortsatt förtroende som rådgivare och stöd till konsult inom förskola.

Jan – augusti 2007 – SMConsult medverkar till utveckling av ett resultatorienterat arbetssätt i Vaxmoraskolan genom att tillsammans med skolans ledning och personal vidareutveckla skolans kursplaner. Vi använder strukturer för arbetet som utvecklar den kunskapssyn som ligger till grund för nuvarande läroplan.

Dec 2006 – sept 2007 – SMConsult är processtöd för chef i ställningstaganden avseende friskolestart.

Jan – dec 2006 – SMConsult har fortsatt förtroende som rådgivare och stöd till konsult inom förskola.

Aug 2006 – SMConsult påbörjar tillsammans med rektorer och medarbetare utveckling av ett resultatorienterat arbetssätt i arbetslagen i Kilafors skolor – tillsammans med konsultkollega.

Juni 2006 – SMConsult medverkar i rekryteringsarbetet av chef för gymnasieskola i Ljusdal. Genomför process med DiSC personprofil.

Maj 2006 – SMConsult tydliggör förskolans uppdrag i relation till barns lärande och utveckling samt visar på likheter och skillnader i förhållande till skolans uppdrag för barnen – för förskolor inom Kvarnbäckens rektorsområde i Haninge.

Maj 2006 – SMConsult supportar Jordbromalmsskolan i att bredda profilen "Hälsa och Natur" till ett folkhälsoprojekt med bred samverkan inom stadsdelen.

Maj 2006 – SMConsults ägare avslutar en flerårig utbildning som handledare för personlig utveckling.

April 2006 – SMConsult tydliggör fritidshemmets roll i Eriksbergsskolan. Processen genomförs tillsammans med ledare och personal i fritidshemmet.

April 2006 – SMConsult har förtroendet att vara rådgivare och coach åt ledningen under översynen av Kvarnbäcksskolans arbetssätt. Processen tydliggör skolans kärnprocess och ledningens roll och involverar rektor, biträdande rektorer och arbetslagsledare.

Mars–maj 2006 – För tredje året är SMConsult rådgivare och processledare när ledningen i Jordbromalmsskolan lägger fast sin strategi för det närmaste året. Processen genomförs så att ledarskapet berikas för deltagarna. Processen tar sin utgångspunkt i skolans uppdrag och involverar rektor, biträdande rektor och arbetslagsledare år 6–9. (Tidigare år har SMConsult även medverkat i dialog med all personal.)

December 2005 – SMConsult får förtroendet att tillsammans med ledningen ta fram Vision för Gymnasieutbildningen i Enköping för perioden 2007–2010. Underlag för politiskt beslut.

Oktober 2005 – SMConsult inleder samverkan som rådgivare åt konsult inom förskola.

Oktober 2005 – SMConsult arbetar med personlig utveckling för skolledare med stöd av DiSC Personprofil.

Aug – dec 2005 – SMConsult coachar rektor i Haninge att tydliggöra och utveckla sin nya ledarroll vid sammanslagning av två skolor.

Augusti 2005 – SMConsults ägare får fortsatt förtroende som mentor åt rektor i Haninge.

Jan 2004 – juni 2005 SMConsult är processledare när ledningen för Kvarnbäckens rektorsområde tar fram sin strategi för verksamheten. I uppdraget ingår dialoger med arbetslagsledare.

Jan 2004 – maj 2005 SMConsult är processledare när ledningsgruppen för Lunda rektorsområde i Haninge tar fram en strategi för sitt ansvarsområde. I uppdraget ingår att tillhandahålla strukturer för arbetet, dokumentera samt tillföra kunskap. I processen ingår dialog med enhetens medarbetare.

2004 – 2005 SMConsult har förtroendet att coacha ledningen för Jordbromalmsskolan i sin utveckling. Skolans rektor, biträdande rektor som arbetslagsledare ingår. Konsultkollega medverkar.

Januari 2004 – SMConsult får politikernas och förvaltningschefens uppdrag att tillsammans med skolans personal ta fram en strategi för att profilera Jordbromalmsskolan.

2004 SMConsult börjar bygga hemsida. (Tidigare uppdrag 1992 ff redovisas under SMConsult/Erfarenheter.)